Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Kauno „Žalgirio“ Klubas – tai klubas, vystantis programą, vienijančią Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos gerbėjus, ir jo tikslas – suteikti stabilų finansavimą Kauno „Žalgiriui“ ir didinant paramą perimti komandos valdymą.
  2. Kauno „Žalgirio“ Klubo biudžetą sudaro metiniai Klubo narių įnašai, taip pat kitos „Žalgirio“ gerbėjų skiriamos lėšos – įnašai iš rėmėjo sertifikatų, skirta 2 proc. parama nuo gyventojų pajamų mokesčio bei kiti įnašai.
  3. Remiantis susitarimu su Kauno „Žalgirį“ valdančia įstaiga (VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas) Kauno „Žalgirio“ Klubui surinkus metinį biudžetą ne mažesnį nei 144 810,- (vieną šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus dešimt) eurų (500 000,- (penkis šimtus tūkstančių) litų), Klubui skiriama stebėtojo vieta Kauno „Žalgirio“ valdyboje. Kauno „Žalgirio“ Klubui surinkus metinį biudžetą ne mažesnį nei 289 620 (du šimtų eštuoniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt) eurų (1 000 000,- (vieną milijoną) litų), Klubui skiriama vieta Kauno „Žalgirio“ valdyboje.
  4. Šios taisyklės nustato Klubo narių gaunamas privilegijas ir pareigas bei kitas narystės sąlygas.
  5. Klubo taisyklės yra keičiamos Klubo narių visuotinio susirinkimo metu balsų dauguma. Pasiūlymus dėl taisyklių keitimo, papildymo, koregavimo turi teisę pateikti ir Klubo nariai.
  6. Klubo nariu gali tapti ir pilnametystės nesulaukęs asmuo. Nepilnametis asmuo, sulaukęs 14 metų Klubo nariu gali tapti tik pateikęs raštišką tėvų ar globėjų leidimą. Už asmenį, jaunesnį nei 14 metų, Klubo narystės sutartį turi sudaryti tėvai ar globėjai.
 2. Narystė Klube
  1. Klubo nariu tampa asmuo, užpildęs registracijos anketą, atsiuntęs nuotrauką ir asmens dokumento kopiją, sumokėjęs nario mokestį, pasirašęs ir pristatęs Klubo nario sutartį. Tą galima atlikti elektroniniu būdu: užpildant registracijos anketą internete, atsiunčiant nuotrauką ir dokumento kopiją el. paštu info@zalgiris.lt, sumokant nario mokestį naudojantis el. bankininkystės paslauga. Taip pat tapti nariu galima Kauno „Žalgirio“ administracijoje arba „Žalgirio“ namų rungtynių metu pateikus reikiamus dokumentus.
  2. Klubo nariu gali tapti ir juridinis asmuo, sudaręs su Klubo paramos sutartį ir pervedęs paramą. 
  3. Klubo narys, Klube išbuvęs iki 3 metų, laikomas paprastuoju Klubo nariu.
  4. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs nuo 3 iki 5 metų, laikomas bronziniu Klubo nariu.
  5. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs nuo 5 iki 10 metų, laikomas sidabriniu Klubo nariu.
  6. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs daugiau nei 10 metų, laikomas auksiniu Klubo nariu.
 3. Klubo nariui suteikiami atributai ir privilegijos
  1. Klubo nariui per 14 dienų su Klubu sutartu būdu po sutarties įsigaliojimo suteikiama:
   1. Klubo narystę žymintis diplomas.
   2. Klubo narystę tvirtinantis pažymėjimas (skirtingi pažymėjimai paprastajam, bronziniam, sidabriniam ir auksiniam nariui). Su šiuo pažymėjimu Klubo narys įgyja išskirtines sąlygas partnerių nuolaidoms.
   3. Klubo narystę žymintis Klubo nario šalikas.
   4. Klubo narystę žymintis ženkliukas (įprastinis, bronzinis, sidabrinis ir auksinis ženkliukai atitinkamai narystės tipui).
  2. Klubo nariui per 14 dienų po sutarties įsigaliojimo aktyvinamas sutartyje nurodytas kodas, leidžiantis prisijungti prie Klubo nariams skirtos zonos tinklapyje www.zalgiris.lt. Prisijungus prie nurodyto tinklapio Klubo narys gali:
   1. Užduoti klausimus norimiems asmenims (Kauno „Žalgirio“ žaidėjams, treneriams ar vadovams) vykstančioje konferencijoje. 
   2. Komentuoti po apribotą komentavimą turinčiais straipsniais.
   3. Parsisiųsti aukštos kokybės nuotraukas (su tikslu naudoti jas asmeniniais tikslais).
   4. Balsuoti ir kitaip reikšti nuomonę Kauno „Žalgirio“ iškeltais klausimais, taip darant įtaką sprendimų priėmimui
   5. Dalyvauti varžybų spėlionėje.
   6. Reitinguoti žalgiriečių pasirodymą po kiekvienų varžybų, taip darant įtaką komandos komplektacijai ateityje.
  3. Klubo narys visą naujausią su Kauno „Žalgiriu“ susijusią informaciją gauna registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Klubo narys turi teisę atsisakyti šios informacijos, parašant „Informacijos, prašau, nebesiųsti“ el. paštu info@zalgiris.lt.
  4. Klubo narys kviečiamas dalyvauti Kauno „Žalgirio“ organizuojamuose renginiuose, krepšinio turnyruose ir kt. Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir apimties į jį yra kviečiami visi Klubo nariai arba Klubo nariai, atrinkti burtų metu. Apie kvietimą dalyvauti renginyje Klubo narys informuojamas registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Savo dalyvavimą Klubo narys privalo patvirtinti per 7 dienas (jei kvietime nenurodyta kitaip). Kitu atveju laikoma, kad narys nedalyvauja.
 4. Narystės mokestis
  1. Klubo narys moka į Klubo nurodytą sąskaitą metinį nario mokestį. Metai skaičiuojami nuo įstojimą į klubą dienos.
  2. Klubo nario, sulaukusio 14 metų, metinis narystės Klube mokestis – 60 Eur (207,17 Lt).
  3. 6-13 metų amžiaus Klubo nario narystės Klube mokestis – 30 Eur (103,58 Lt).
  4. Klubo nario, nesulaukusio 6 metų amžiaus, narystės Klube mokestis – 15 Eur (51,79 Lt).
  5. Asmenys, įsigijusieji rėmėjo sertifikatą už didesnę nei 60 Eur (207,17 Lt) sumą, gali tapti pilnateisiais Klubo nariais pateikus laisvos formos prašymą el. paštu info@zalgiris.lt arba Kauno „Žalgirio“ administracijoje bei įvykdžius kitas 2.1. punkte išdėstytas procedūras (išskyrus nario mokesčio mokėjimą).
 5. Juridinių asmenų narystė Klube
  1. Juridinio asmens narystės Klube metinis mokestis – 600 Eur (2071,68 Lt). Už šį metinį narystės mokestį juridiniam asmeniui suteikiamas narystę žymintis diplomas, narystę tvirtinantis pažymėjimas (suteikiantis nuolaidas 5 bilietams į kiekvienas Kauno „Žalgirio“ namų rungtynes ir/ar 5 „Žalgirio“ abonementams, taip pat nuolaidas kitoms partnerių paslaugoms), 5 Klubo nario šalikai, ženkleliai ir prisijungimas prie Klubo narių zonos svetainėje www.zalgiris.lt penkiems asmenims, leidžiant naudotis visomis Klubo narių zonos suteikiamomis privilegijomis.
  2. Juridinis asmuo, tapęs Klubo nariu, turi teisę naudotis visomis Klubo nariams suteikiamomis privilegijomis.
  3. Juridiniam asmeniui, ketinančiam tapti Klubo nariu, pageidaujant metinis Klubo nario mokestis gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į juridinio asmens finansines galimybes. Priklausomai nuo mokamo metinio Klubo nario mokesčio, juridiniam asmeniui taikomos atitinkamos privilegijos (už minimalų metinį Klubo nario mokestį – 240 Eur (828,68 Lt), suteikiamas prisijungimas prie Klubo narių zonos 2 asmenims, nuolaidos 2 bilietams ir t.t.). Juridinio asmens metinis mokestis negali viršyti 15 000 Eur (51 792 Lt).
  4. Juridiniai asmenys, tapę Klubo nariais, yra viešinami svetainėje www.zalgiris.lt kaip Klubo nariai ir rėmėjai.
  5. Juridiniai asmenys, įsigijusieji rėmėjo sertifikatą už didesnę nei 600 Eur (2071,68 Lt) sumą, gali tapti pilnateisiais Klubo nariais pateikus laisvos formos prašymą el. paštu info@zalgiris.lt arba Kauno „Žalgirio“ administracijoje bei įvykdžius kitas 2.1. punkte išdėstytas procedūras (išskyrus nario mokesčio mokėjimą).
 6. Klubo valdymas
  1. Aukščiausias Klubo valdymo organas – Visuotinis Klubo narių susirinkimas.
  2. Klubo valdyme dalyvauja Klubo prezidentas, direktorius, organizacinis komitetas.
  3. Klubo prezidentas renkamas kas 3 metus visuotinio Klubo narių susirinkimo metu.
  4. Klubo organizacinis komitetas renkamas kas 1 metus visuotinio Klubo narių susirinkimo metu. Organizacinį komitetą sudaro 5 žmonės, atsakingi už tam tikras sritis: socialinių akcijų vykdymą, Klubo atributikos užsakymą, Klubo renginių organizavimą, svetainės administravimą, naujų narių pritraukimą.
  5. Klubo direktorių skiria Klubo dalininkai.
 7. Nario pareigos
  1. Klubo narys privalo pateikti tikslius duomenis apie save, o pasikeitus duomenims juos atnaujinti Klubo narių zonoje tinklapyje www.zalgiris.lt arba informuojant Klubą el. paštu info@zalgiris.lt.
  2. Klubo narys privalo atsakingai naudotis suteiktu prisijungimu prie Klubo narių zonos tinklapyje www.zalgiris.lt:
   1. Nenaudoti necenzūrinių žodžių komentuojant, teikiant pasiūlymus, užduodant klausimus ir kitaip reiškiantis internetinėje erdvėje.
   2. Nenaudoti nuotraukų kitokioms nei asmeninėms reikmėms.
   3. Neskleisti tik Klubo nariams skirtos informacijos.
   4. Neįžeidinėti ir kitaip nežeminti kitų Klubo narių.
   5. Kitaip nepiktnaudžiauti tinklapyje suteikiamomis galimybėmis.
 8. Narystės nutraukimas ir apribojimas
  1. Klubo narys, pažeidęs šias taisykles yra įspėjamas.
  2. Antrą kartą pažeidęs taisykles narys gali būti šalinamas iš Klubo (negrąžinant Klubo nario mokesčio) arba jo narystė ribojama be papildomo įspėjimo.
  3. Narystė Klube yra nutraukiama nepratęsus narystės sutarties po metų.
  4. Norėdamas anksčiau laiko nutraukti narystę Klube Klubo narys pateikia raštišką prašymą Klubui, bei grąžina Klubo nario pažymėjimą. Narystę nutraukusiam asmeniui prisijungimas Klubo narių zonoje yra deaktyvuojamas.